inyigisho zabo muri RCC

Mu kigo ca Foyer de Charité y'i Bujumbura , kuri uyu  musi w’Imana 24/04/2022 ; abanaguwe muri Mutima Mweranda bakukira Diocèse nkuru ya Bujumbura ,bari bakoranye aho bariko bararonka inyigisho zibategurira gutora uwuzobasukurira muri uwo mugwi, mu ma paroisse atandukanye. Inyigisho zatanzwe na Patiri Amando KANA(umwibutsamana wa RCC ku rwego rw’igihugu) ari kumwe na patiri Venuste (umwibutsamana  wa RCC muri diocèse ya Bujumbura).

Muri bimwe muvyo bababwiye ,harimwo ivyo uwusukurira abandi abwirizwa kuzira :

-ikinyoma ;uburyarya ;ubwishime,kuba umuja w’ifaranga, kuzira kugarariza abakuru b’Ekleziya ...

Mu ngeso nziza zoranga uwuzobasukurira ;hobamwo :

-umuntu w’intahinyuka ; w’ubwitonzi ; agenzura ibintu ; agafata ingingo nyayo ;umuntu w’intungane ; umuntu akora yisunze ijambo ry’Imana ....

Umwibutsamana muri diocèse yabasavye ko itariki 21 Rusama 2022 , amaparoisse yose yoba yahejeje amatora y’uwubasukurira .

Iryo hwaniro ryasozerewe n’inkuka y’imisa.

 

 

Ajouter un commentaire

Restricted HTML

  • Vous pouvez aligner les images (data-align="center"), mais également les vidéos, citations, etc.
  • Vous pouvez légender les images (data-align="center"), mais également les vidéos, citations, etc.